Funktioner - nyckelströmställare


Oavsett var nyckelströmställaren monteras, kan den alltid anpassas till samtliga funktioner nedan.

OBS! Nyckeln sätts alltid i, och tas alltid ur, i utgångsläget (rakt upp).

Functions


Regardless of where the key switch is mounted, it can always be adapted to all the features below.

Please note: Key is always inserted, and is always taken out, in the initial position (straight up).
Nyckelströmställare
Återfjädrande nyckelströmställare
 • T.ex. istället för knapp i hiss för att komma till ett låst våningsplan.
 • Nyckel tas ur, rakt upp, endast när OFF är aktiverat.
 • Nyckeln fjädrar alltid tillbaka till utgångsläget.
 • Nyckelströmställaren levereras alltid med fjädern intakt, men vid behov kan fjädern enkelt klippas av efter levererans.
Spring return key switch
 • For example instead of button in the elevator to get to a locked floor.
 • Key is removed, in straight up position, only when OFF is activated.
 • Key always returns back to the starting position.
 • Key switch is always supplied with the spring intact, but if necessary the spring can easily be cut after delivery.

Nyckelströmställare
Bi-stabil nyckelströmställare
 • T.ex. i hiss för att aktivera en eller flera knappar till vissa låsta våningsplan.
 • Kan också användas som lås för dörrar, hissar etc.
 • Nyckel tas ur, rakt upp, när ON eller OFF är aktiverat.
Bi stable key switch
 • For example in elevator to activate one or more buttons to certain locked floors.
 • Can also be used as a lock for doors, elevators, etc.
 • Key is removed, in straight up position, when ON or OFF is activated.

Nyckelströmställare
Tvåpolig nyckelströmställare
 • Dubbla funktioner, t.ex. för att köra butiksjalusier upp eller ner, eller skiljevägger i gymnastiksalar och konferensanläggningar.
 • Nyckel tas ur, rakt upp, endast när OFF är aktiverat.
 • Den tvåpoliga nyckelströmställaren finns i två varianter: återfjädrande eller icke återfjädrande.
Bipolar key switch
 • Dual functions, such as to run shop shutters up or down, or partition in gymnasiums and conference facilities.
 • Key is removed, in straight up position, only when OFF is activated.
 • The bipolar key switch comes in two varieties: spring return or non-spring return